Over Gewina

Wie we zijn

Gewina is het Belgisch-Nederlands Genootschap voor Wetenschaps- en Universiteitsgeschiedenis / Société Belgo-Néerlandaise pour l’Histoire des Sciences et des Universités. Het verenigt ongeveer 400 onderzoekers en belangstellenden op het terrein van de wetenschapsgeschiedenis in brede zin en de universiteitsgeschiedenis.

Gewina geeft het wetenschappelijke tijdschrift Journal for the History of Knowledge uit, publiceert het populair-wetenschappelijke Wonderkamer Magazine en organiseert bijeenkomsten voor zowel belangstellenden als professionele onderzoekers.


Onze doelstelling

Gewina bevordert wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis en historische perspectieven op wetenschap en techniek in het maatschappelijke debat. Gewina doet dit door het uitgeven van twee tijdschriften (Wonderkamer en Journal for the History Knowledge) en het organiseren van bijeenkomsten in België en Nederland. Deze activiteiten worden mogelijk gemaakt door leden, sponsoren en donoren.


Bestuur


Samenwerking

Gewina werkt nauw samen met en wordt ondersteund door:


Al sinds 1913

Gewina bestaat al ruim 100 jaar. Nieuwsgierig naar de oprichting en ontwikkeling van ons genootschap? Klik dan hier.


Verantwoording

Gewina is erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), wat betekent dat donaties aan het genootschap aftrekbaar zijn voor de Nederlandse belasting. De bestuursleden ontvangen geen vergoeding van het genootschap.
RSIN: 804277655

Beleidsplan voor de komende jaren (voorjaar 2017)

Jaarverslag 2023
Jaarverslag 2022
Jaarverslag 2021
Jaarverslag 2020
Jaarverslag 2019
Jaarverslag 2018
Jaarverslag 2017
Jaarverslag 2015-16
Jaarverslag 2014

Financieel jaaroverzicht 2023
Financieel jaaroverzicht 2022
Financieel jaaroverzicht 2021
Financieel jaaroverzicht 2020
Financieel jaaroverzicht 2019
Financieel jaarverslag 2018
Financieel jaaroverzicht 2017
Financieel jaaroverzicht 2016
Financieel jaaroverzicht 2015
Financieel jaaroverzicht 2014


Privacybeleid

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. Elke onderneming, vereniging of organisatie die gegevens over klanten of andere personen vastlegt, beleid openbaar maken over hoe met die gegevens wordt omgegaan.

 1. Gewina verzamelt van haar leden de volgende gegevens:
  • Academische titel (indien opgegeven door het lid)
  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • E-mailadres
 2. Deze gegevens worden verzameld om leden middels de digitale nieuwsbrief op de hoogte te houden van nieuws en activiteiten. De NAW-gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van het tijdschrift Studium. Voor dat doeleinde worden de NAW-gegevens gedeeld met de drukker van Studium, met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Ook deze overeenkomst is op de website te vinden.
 3. Deze gegevens zijn alleen in te zien door de penningmeester en de secretaris. Gegevens worden niet aan anderen verstrekt, tenzij na individuele en expliciete toestemming van de desbetreffende perso(o)n(en).
 4. De ledenlijst met de persoonsgegevens is opgeslagen in een beveiligde online omgeving (GoogleDrive) waar alleen de penningmeester en de secretaris toegang toe hebben. Bij een mogelijk datalek (bijvoorbeeld een gehackte computer) zullen de penningmeester en secretaris hiervan direct melding doen bij de autoriteit persoonsgegevens.
 5. Bewaartermijn van de gegevens: zo lang als de betrokkene lid van Gewina is. Bij opzegging van een lidmaatschap worden alle gegevens van de betrokkene verwijderd als/zodra het desbetreffende lid aan alle financiële verplichtingen (contributie, kosten deelname aan activiteiten) heeft voldaan.
 6. Alle leden kunnen inzage krijgen in de gegevens die Gewina van hen heeft vastgelegd en deze gegevens zullen op verzoek verwijderd worden.
  Om lid van Gewina te kunnen zijn en blijven moeten echter minimaal naam, adres, woonplaats en e-mailadres bekend zijn.
 7. Alle leden zullen bij aanmelding voor het lidmaatschap akkoord moeten gaan met het vastleggen van hun gegevens in de administratie van Gewina. Hiervoor dienen zij op het aanmeldformulier een hokje aan te kruisen, of in een e-mail expliciet toestemming voor de vastlegging van de gegevens moeten geven.
 8. Alle huidige leden (mei 2018) zal expliciet om deze toestemming (zoals bedoeld onder lid 6) worden gevraagd, via de nieuwsbrief (e-mail) of via post (voor de leden zonder e- mailadres).

Contact

Als u vragen hebt over bijeenkomsten of lidmaatschappen van Gewina, neem dan contact op met:

Gewina 
t.a.v. dr. dr. J.E. (Annelies) Noordhof-Hoorn
Studium Generale, Groningen
Mail: office [at] gewina.nl

Twitter: GewinaS 
LinkedIn: Gewina

PageLines