Universitaire Pers: Najaarscongres in Groningen

Najaarscongres Gewina, vrijdag 25 november 2022, Academiegebouw Groningen

VAN LUIS IN DE PELS TOT CORPORATE GLOSSY?
UNIVERSITAIRE PERS IN NEDERLAND EN BELGIË SINDS HET EINDE VAN DE NEGENTIENDE EEUW

[English below]
Academische bladen zijn een platform voor kritische geluiden, ongehoorde stemmen en debat op het scherpst van de snede. Of toch niet? Sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw kent Nederland universiteitskranten met onafhankelijke redacties en professionele journalisten die kritisch en opiniërend schrijven over het universitaire leven. Tegelijkertijd worden deze bladen grotendeels betaald door de universiteit en dragen ze gewild of ongewild bij aan de corporate identity. Daarbij is de onafhankelijkheid van deze bladen altijd een heet hangijzer geweest. Hoe hebben de bladen zich ontwikkeld sinds de verzakelijking van de universiteit? Is de universitaire pers nog wel de luis in de pels van de academische gemeenschap?

Tijdens dit Gewina-najaarscongres belichten historici en publicisten uiteenlopende aspecten van de geschiedenis van de universitaire pers sinds de late negentiende eeuw. Welke rol speelden academische bladen bijvoorbeeld in de sociale kwestie of in de beeldvorming van HIV/AIDS? In hoeverre waren en zijn universitaire media een bindmiddel voor de academische gemeenschap? De huidige universiteitskranten zijn ontstaan op de golven van de democratisering van de jaren zeventig. Hoe hebben zij zich kunnen ontwikkelen van politieke kranten naar multimediale nieuwsmedia? En wat moeten we eigenlijk onder ‘universitaire pers’ verstaan?

Deze en andere aspecten uit de geschiedenis van de universitaire pers komen aan bod in dit symposium dat wordt georganiseerd door het Belgisch-Nederlands genootschap voor wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis Gewina (zie website). Dit jaar in samenwerking met Centrum voor Universiteitsgeschiedenis en Wetenschapsstudies (RUG) en Stevin Centre for History of Science and Humanities (VU Amsterdam).

Programma

10:00-10.30 Ontvangst met koffie/thee

10:30-10:50 Annelies Noordhof-Hoorn – Welkom en Inleiding

10:50-11:15 Guus Termeer – 50 jaar strijd om een onafhankelijke universiteitskrant

Koffie/thee 

11:35-12:00 Pieter Slaman – De gespleten persoonlijkheid van een universitaire gemeenschap: Binding versus zelfkritiek in de Leidse universitaire media, 1931-2022

12:00-12:25 Abel Streefland – Op zoek naar waardering en zelfstandigheid: Delftse periodieken in de eerste helft van de twintigste eeuw

12:25-12:50 Chris EngbertsOeuvre des Missions & Le mouvement antiesclavagiste: Studentenpers tussen universiteit, kerk en politiek

Lunch of/en Najaarsvergadering voor Gewina-leden

14:15-14:40 Agnes van Steen – De ‘studentenoppositie’ en de universitaire pers: Hoe de linkse studentenbeweging (1963-1983) greep kreeg op de studentenbladen en die ook weer verloor, landelijk en in Leiden

14:40-15:05 Ruben Verwaal & Jacques van der Linden – Micromoordenaars in opmars: Nieuwswaarde van epidemieën in de tijdschriften van de Erasmus Universiteit Rotterdam

15:05-15:30 Max Meessen – Tussen papier en digitaal: Hoe universiteitsbladen het Ublad en Mare worstel(d)en met mediaconvergentie

Koffie/thee 

16:30-16:55 Ries Agterberg – De veranderende functie van universiteitsbladen: Van politieke krant naar multimediaal nieuwsmedium

16.55-17.15 Discussie – Geleid door Ab Flipse & Dorien Daling

  • Definitie 
  • Kansen en bedreigingen
  • Onderzoeksmogelijkheden
  • Digitalisering

Borrel


Abstracts

Tijd: Vrijdag 25 november, 10:00-17:15 uur

Locatie: Academiegebouw, Broerstraat 5, 9712 CP Groningen

Contact: Annelies Noordhof-Hoorn (RUG), Dorien Daling (RUG), Ab Flipse (VU Amsterdam)

Info: j.e.noordhof-hoorn@rug.nl

Aanmelden (gratis): voor 1 november 2022 (in verband met de catering) via dit formulier


Gewina Autumn Conference – Friday, November 25, 2022 – Academy Building, Groningen

‘FROM CONSTANT CRITIC TO CORPORATE GLOSSY? STUDENT PRESS IN THE NETHERLANDS AND BELGIUM SINCE THE END OF THE NINETEENTH CENTURY’

Academic journals are a podium for critical discourse, underrepresented voices and lively debates. But do they truly provide this platform? Since the 1970s, the Netherlands has produced university newspapers with independent editorial boards and professional journalists writing critical articles and opinion pieces on university life. Meanwhile, these magazines are largely paid for by the university and contribute – willingly or not – to its corporate identity. The independence of these publications has come under increasing pressure. How have the journals evolved since the university’s commercialisation? Is the university press still the constant critic within the academic community?    

Throughout the Gewina Autumn Conference, historians and publicists will highlight different aspects of the history of the student press since the late nineteenth century. For instance, what role did academic journals play in the social question of the post-Industrial society, or in the depiction and perception of HIV/AIDS? To what extent did – and do – university media act as a unifying force within the academic community? Today’s university newspapers emerged as a result of the democratisation process of the 1970s. How were they able to evolve from political newspapers to platforms of multimedia journalism? What is actually meant by ‘student press’? 

These and other aspects of the history of the student press will be discussed in this symposium organised by the Belgian-Dutch Society for the History of Science and Universities (see webpage). This year’s conference is organised in collaboration with the Centre for University History and Science Studies (UG) and the Stevin Centre for History of Science and Humanities (VU Amsterdam). 

Timetable  

10:00 Welcome reception with coffee and tea 

10:30-10:50 Annelies Noordhof-Hoorn – Welcome and introduction

10:50-11:15 Guus Termeer – 50 jaar strijd om een onafhankelijke universiteitskrant

Coffee/tea break

11:35-12:00 Pieter Slaman – De gespleten persoonlijkheid van een universitaire gemeenschap: Binding versus zelfkritiek in de Leidse universitaire media, 1931-2022

12:00-12:25 Abel Streefland – Op zoek naar waardering en zelfstandigheid: Delftse periodieken in de eerste helft van de twintigste eeuw

12:25-12:50 Chris Engberts – Oeuvre des Missions & Le mouvement antiesclavagiste: Studentenpers tussen universiteit, kerk en politiek

Lunch and/or Autumn Meeting for members of Gewina

14:15-14:40 Agnes van Steen – De ‘studentenoppositie’ en de universitaire pers: Hoe de linkse studentenbeweging (1963-1983) greep kreeg op de studentenbladen en die ook weer verloor, landelijk en in Leiden

14:40-15:05 Ruben Verwaal & Jacques van der Linden – Micromoordenaars in opmars: Nieuwswaarde van epidemieën in de tijdschriften van de Erasmus Universiteit Rotterdam

15:05-15:30 Max Meessen – Tussen papier en digitaal: Hoe universiteitsbladen het Ublad en Mare worstel(d)en met mediaconvergentie

Coffee/tea break

16:30-16:55 Ries Agterberg – De veranderende functie van universiteitsbladen: Van politieke krant naar multimediaal nieuwsmedium

16.55-17.15 Discussion – Moderated by Ab Flipse and Dorien Daling

  • Definitions 
  • Opportunities and threats
  • Research possibilities
  • Digitalisation 

Drinks

Abstracts

Date and time: Friday, November 25, 10:00-17:15h 

Location: Academy Building, Broerstraat 5, 9712 CP Groningen

Contact: Annelies Noordhof-Hoorn (UG), Dorien Daling (UG), Ab Flipse (VU Amsterdam)

Info: j.e.noordhof-hoorn@rug.nl

Register (free): before November 1, 2022 (per caterer’s request) via this form

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

PageLines