Privacybeleid Gewina

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is een Europese regelgeving en vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. Elke onderneming, vereniging of organisatie die gegevens over klanten of andere personen vastlegt, beleid openbaar maken over hoe met die gegevens wordt omgegaan.

 1. Gewina verzamelt van haar leden de volgende gegevens:
  • Academische titel (indien opgegeven door het lid)
  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • E-mailadres
 1. Deze gegevens worden verzameld om leden middels de digitale nieuwsbrief op de hoogte te houden van nieuws en activiteiten. De NAW-gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het toezenden van het tijdschrift Studium. Voor dat doeleinde worden de NAW-gegevens gedeeld met de drukker van Studium, met wie wij een verwerkersovereenkomst hebben gesloten. Ook deze overeenkomst is op de website te vinden.
 1. Deze gegevens zijn alleen in te zien door de penningmeester en de secretaris. Gegevens worden niet aan anderen verstrekt, tenzij na individuele en expliciete toestemming van de desbetreffende perso(o)n(en).
 1. De ledenlijst met de persoonsgegevens is opgeslagen in een beveiligde online omgeving (GoogleDrive) waar alleen de penningmeester en de secretaris toegang toe hebben.

Bij een mogelijk datalek (bijvoorbeeld een gehackte computer) zullen de penningmeester en secretaris hiervan direct melding doen bij de autoriteit persoonsgegevens.

 1. Bewaartermijn van de gegevens: zo lang als de betrokkene lid van Gewina is. Bij opzegging van een lidmaatschap worden alle gegevens van de betrokkene verwijderd als/zodra het desbetreffende lid aan alle financiĆ«le verplichtingen (contributie, kosten deelname aan activiteiten) heeft voldaan.
 1. Alle leden kunnen inzage krijgen in de gegevens die Gewina van hen heeft vastgelegd en deze gegevens zullen op verzoek verwijderd worden.
  Om lid van Gewina te kunnen zijn en blijven moeten echter minimaal naam, adres, woonplaats en e-mailadres bekend zijn.
 1. Alle leden zullen bij aanmelding voor het lidmaatschap akkoord moeten gaan met het vastleggen van hun gegevens in de administratie van Gewina. Hiervoor dienen zij op het aanmeldformulier een hokje aan te kruisen, of in een e-mail expliciet toestemming voor de vastlegging van de gegevens moeten geven.
 1. Alle huidige leden (mei 2018) zal expliciet om deze toestemming (zoals bedoeld onder lid 6) worden gevraagd, via de nieuwsbrief (e-mail) of via post (voor de leden zonder e- mailadres).

 

PageLines